Anna Meller ufajsobie.pl

Poniższa polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacje wstępne

Dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu gromadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, jest Anna Meller właściciel Ufajsobie.pl.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy anna@ufajsobie.pl

Na jakiej podstawie przetwarzam dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie następujących przepisów prawa:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie lub realizacja umowy, komunikacja związana z obsługą świadczeń, obsługa reklamacji itp.);
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli wyrażasz stosowną zgodę na zapis na newsletter, także do celów przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej)

W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach:

 • realizacji komercyjnych usług edukacyjnych (sesje coachingowe, mentoringowe i warsztaty),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na spółce,
 • komunikacji związanej z obsługą świadczeń, oferowanych przez administratora (kontakt telefoniczny, mailowy),
 • obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • kierowania treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni),

Dane przetwarzane są w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznym, testy oprogramowania)

Jak długo przetwarzam dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam i przechowuję przez okres niezbędny do realizacji przedstawionych powyżej celów. Kształtują się one następująco:

 • w zakresie realizacji postanowień umów lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowuję dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;
 • w przypadku danych podanych przez Ciebie dobrowolnie, będą one przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia tejże zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania:
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;
 • w celach statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych, bezpieczeństwa i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
 • na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyrażona została przez Ciebie zgoda, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Twoje dane zostaną nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Komu udostępniam pozyskane dane osobowe?

Jako podmiot prowadzący działalność usługową dbam o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji ufajsobie.pl np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących działalności ufajsobie,pl Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • kontrahentom, którzy współpracują z ufajsobie.pl w realizacji celów wskazanych w polityce prywatności,
 • innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (np. agencje reklamowe i marketingowe),
 • dostawcom usług zaopatrujących ufajsobie.pl w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 • urzędom oraz innym podmiotom określonym przepisami prawa.

Podmioty, które dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

Jakie dane osobowe zbieram?

W trakcie korzystania z Serwisu proszę o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, treści wiadomości oraz opcjonalnie tematu wiadomości.

W przypadku komunikacji związanej z obsługą świadczeń, oferowanych przez spółkę proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Przy realizacji usług edukacyjnych zbieram i przetwarzam dane, niezbędne w procesie realizacji usług.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej wykorzystuję dane zawarte w plikach cookies oraz w systemach analitycznych.

Jakie dane są zbierane automatycznie?

Podczas wizyty na ufajsobie.pl automatycznie są rejestrowane dane dotyczące Twojej aktywności (np. adres IP, typ systemu operacyjnego itp.). Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych i administracyjnych

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z ufajsobie.pl odbywa się z użyciem protokołu SSL (secure socket layer). Serwery są własnością Anny Meller ufajsobie.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ufajsobie.pl może wykorzystywać pliki Cookies, służące identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z witryny. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i służą tylko poprawności działania aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania plików tego typu należy odpowiednio ustawić przeglądarkę internetową mając świadomość, iż niektóre funkcje witryn mogą nie działać.

Jakie przysługują Ci prawa, związane z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z Twoich uprawnień skontaktuj się z anna@ufajsobie.pl lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Twój wyraźny wniosek; dotyczy to również zgody marketingowej.

Informujemy, iż nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania.

Oferta ufajsobie.pl jest na bieżąco modyfikowana; zmianom podlegają również technologie, wymogi prawne oraz wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z ufajsobie.pl, po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e-mail anna@ufajsobie.pl lub listownie na adres ufajsobie.pl.